Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN Justum Advocaten & Mediators

Artikel 1: Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Justum Advocaten & Mediators.

1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Justum Advocaten & Mediators.

1.3 Justum Advocaten & Mediators is een samenwerkingsverband van advocaten dat bestaat uit een besloten vennootschap en natuurlijke personen en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. De advocaten die werkzaam zijn bij Justum Advocaten & Mediators zijn ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

1.4 Iedere aansprakelijkheid van Justum Advocaten & Mediators is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Justum Advocaten & Mediators wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
 

Artikel 2: Honorarium en verschotten


2.1 Bij de inname van een zaak wordt een uurtarief overeengekomen. Wanneer het overeengekomen tarief tussentijds wordt herzien, wordt de opdrachtgever c.q. cliënt hierover tijdig geïnformeerd.

2.2 Naast het uurtarief wordt 6% algemene kantoorkosten in rekening gebracht, in verband met onder meer telefoon-, fax- en portokosten.

2.3 Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, wordt het afgesproken uurtarief verhoogd met 50 %.

2.4 Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot.

2.5 Declaraties dienen binnen 10 dagen na declaratiedatum te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de declaraties is de opdrachtgever c.q. cliënt van rechtswege in verzuim en brengt Justum Advocaten & Mediators ingaande de tiende dag na declaratiedatum tot aan de dag der voldoening.  wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten (15%) van de verschuldigde hoofdsom in rekening bij de opdrachtgever c.q. cliënt met een minimum van € 50,00 excl BTW, tenzij het een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft. In dat geval worden de tarieven in rekening gebracht conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (Stb. 2012, 141).

2.6 Het voorschot wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse declaraties. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd.

2.7 Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig worden voldaan, kan het voorschot wel worden verrekend en schort de voor de opdrachtgever c.q. cliënt werkzame advocaat zijn/haar werkzaamheden op totdat opnieuw een voorschot is betaald.

2.8 Een begroting van de hoogte van de einddeclaratie wordt desgewenst met de opdrachtgever c.q. cliënt besproken zodra de advocaat daartoe over voldoende gegevens beschikt.

2.9 Wanneer openstaande declaraties ook na diverse aanmaningen niet worden voldaan, draagt Justum Advocaten & Mediators deze over aan een incassobureau. De daarmee gepaard gaande kosten van het incassobureau zijn voor rekening van de opdrachtgever c.q. cliënt.


Artikel 3: Gefinancierde rechtsbijstand


3.1 Justum Advocaten & Mediators staat ook daarvoor in aanmerking komende cliënten bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die beoordeelt of een rechtszoekende in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp: www.rvr.org.

3.2 Het indienen van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde Raad voor Rechtsbijstand wordt een 'toevoeging' genoemd. Een toevoeging wordt slechts aangevraagd na overleg tussen u en de behandelend advocaat. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Justum Advocaten & Mediators bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.

3.3 Indien voor de rechtszoekende/u gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de rechtszoekende/u om betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd.

3.4 De rechtsbijstand die wordt verleend op basis van een toevoeging is voor wat betreft de te besteden tijd gemaximaliseerd. In voorkomende gevallen, bij overschrijding van het aantal te besteden uren aan de zaak, wordt door ons bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag gedaan voor extra uren. Als dit door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gehonoreerd, betekent dit dat opnieuw een eigen bijdrage voor de rechtshulp verschuldigd is door de rechtzoekende bovenop de eigen bijdrage die reeds op basis van de toevoeging was opgelegd en in rekening gebracht. Op de nieuw op te leggen eigen bijdrage zal niet wederom de korting van het Juridisch Loket worden toegepast. 

3.5 Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door Justum Advocaten & Mediators met de opdrachtgever afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht.
Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.

3.6 Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zult u het volledige honorarium dienen te voldoen over de voor u gewerkte uren alsmede eventuele nota's van deurwaarders, (verhoogde) griffierechten etc.


Artikel 4: Archivering van dossiers


4.1 Justum Advocaten & Mediators zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor u de van u afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 7 jaar na beëindiging van de werkzaamheden zijn verstreken.


Artikel 5: Aansprakelijkheid


5.1 Iedere aansprakelijkheid van de advocaten van Justum Advocaten & Mediators is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

5.2 Wij zullen bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met u, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. U stemt ermee in dat Justum Advocaten & Mediators aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens u aanvaardt.


Artikel 6: Klachten en geschillenregeling


6.1 Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Indien u echter ontevreden bent over onze dienstverlening of de hoogte van een factuur legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Ons klachtenreglement, dat overeenstemt met het door de Orde van Advocaten aanbevolen model, wordt daarbij als leidraad genomen. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen twee maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

6.2 Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk met u in redelijk overleg bespreken. Uw klacht zal binnen vier (4) weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk afgehandeld worden.

6.3 Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten (tijdig) met u tot een oplossing te brengen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Deken van de Raad van de Orde van Advocaten, Postbus 84093, 2508 AB Den Haag, tel: 070 - 4166122.


Artikel 7: Gedragsregels


7.1 Justum Advocaten & Mediators is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Advocatenwet. U kunt deze regelgeving vinden op www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp.


Artikel 8: Toepasselijk recht


8.1 De rechtsverhouding tussen u en Justum Advocaten & Mediators wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is.