Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Kinderalimentatie

Justum Advocaten treedt regelmatig op voor ouders respectievelijk ex (huwelijks) partners in geschillen over kinder en/of partneralimentatie. In de praktijk wordt de verschuldigde alimentatie berekend aan de hand van richtlijnen die door rechters worden uitgevaardigd. Deze zijn verenigd in de zogenaamde expertgroep. De uitgevaardigde richtlijnen worden gepubliceerd. In de praktijk werken rechters met deze richtlijnen en dus ook advocaten die hun cliënten bijstaan in procedures over kinder dan wel partneralimentatie.

Wet Hervorming Kindregeling

In 2015 is ingevoerd ter zogenaamde Wet Hervorming Kindregelingen. Deze wet heeft aanzienlijke gevolgen voor het uitrekenen van de kinderalimentatie. Een groot aantal fiscale voorzieningen zijn komen te vervallen zoals bijvoorbeeld de buitengewone lastenaftrek, een vaste tegemoetkoming aan de alimentatieplichtige die boven een bepaald bedrag per kind aan alimentatie betaalt. Ook is komen te vervallen de alleenstaande oudertoeslag. Er zijn wel andere regelingen voor terug gekomen. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het zogenaamde kindgebonden budget in bepaalde gevallen ruim hoger is dan voor het invoeren van de nieuwe regelingen. Uit algemene middelen (de kas van Nederland)  wordt daardoor (gedeeltelijk) voorzien in de behoefte van een kind. Het komt door deze wetswijziging voor dat in bepaalde gevallen het kindgebonden budget en het aanvullend kindgebonden budget (de zogenaamde alleenstaande er ouderkop) hoger is dan de behoefte van het kind. In dat geval wordt dus geheel in de behoefte voorzien uit algemene middelen en zou er dus geen aanleiding meer zijn om de alimentatieplichtige ouder nog een bijdrage op te leggen.

Alimentatieverplichting

Een dergelijke kwestie speelde onlangs bij de rechtbank in Den Haag. In die zaak oordeelde de rechtbank in afwijking van de richtlijnen van de expertgroep dat ook al wordt volledig uit algemene middelen in de behoefte van een kind voorzien, desondanks een alimentatieplichtige ouder toch gehouden is om een bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van dat kind  te betalen als de draagkracht van die alimentatieplichtige daarvoor toereikend is. Deze uitspraak is natuurlijk in de praktijk niet onopgemerkt gebleven. Immers bij het adviseren over de verplichting om een bijdrage te betalen werd  vanaf 1 januari 2015 werd tot aan de uitspraak van de Rechtbank den Haag  verwezen naar de richtlijnen van de expertgroep.  Een alimentatieplichtige ouder kon in de lijn van die richtlijnen worden geadviseerd om wijziging van de opgelegde bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging te vragen aan de rechter. Door de opmerkelijke uitspraak van de rechtbank moest vanaf dat moment het advies over de kinderalimentatie weer worden bijgesteld en moest verwezen worden naar deze uitspraak omdat daardoor het nog onzeker was of er een wijziging zou komen in de alimentatieverplichting.

Kindgebonden budget

Inmiddels heeft ook het Gerechthof in 's-Hertogenbosch zich ook uitgelaten over de verhouding tussen het advies van de expertgroep en het afwijkend oordeel van de Haagse rechtbank. In de zaak die bij het hof werd behandeld werd een beroep gedaan op de beslissing van de Haagse rechtbank. Het hof komt tot een ander oordeel van de rechtbank. Dit rechtelijk college besliste  namelijk dat het kindgebonden budget, en daarmee ook de alleenstaande ouderkop  componenten zijn die het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen beïnvloeden. Als in de behoefte van de minderjarige geheel wordt voorzien door het kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouder koop) dient de ten behoeve van de minderjarige vast te stellen bijdrage op nihil  te worden gesteld. Het feit dat in de behoefte wordt voorzien door algemene middelen  maakt volgens het hof niet uit. Kortom in dat geval hoefde de alimentatieplichtige ook al had hij draagkracht geen kinderalimentatie meer te betalen. Het hof motiveert haar oordeel met een verwijzing naar de Wet Hervorming Kindregelingen  waarin met zoveel woorden is te lezen dat het kindgebonden budget mogelijk behoefte-dekkend is en aldus de juridische grondslag voor de verplichting tot het betalen van een bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging zou kunnen doen ontvallen.

Waar dus de rechtbank in Den Haag stelt dat ook al wordt uit algemene middelen volledig in de behoefte van het kind voorzien er toch een verplichting van de alimentatieplichtige ouder kan zijn om bij te dragen, stelt het hof in den Bosch dat dit niet het geval is en dat dus de alimentatieplichtige ouder in dat geval op goede gronden nihilstelling kan vragen van zijn alimentatieverplichtingen.

Justum Advocaten

Justum Advocaten is benieuwd wat het oordeel van het gerechtshof in Den Haag zal zijn. Zal het hof in de lijn van de rechtbank oordelen of zullen zij zich aansluiten bij hun collega's in den Bosch. Zodra je meer over bekend is zal dit op onze website worden gepubliceerd.

Wil u meer weten over kinderalimentatie kijk dan op de specifieke pagina of neem contact met ons op.