Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Regelmatig wordt de vraag aan Justum Advocaten gesteld of onderhoudsbijdragen (kinder- en partneralimentatie) automatisch worden verhoogd en zo ja, met welk bedrag. Het antwoord daarop hangt af van de vraag of partijen afspraken hebben gemaakt over verhoging van de bijdrage en of partijen in die afspraken iets hebben geregeld over het percentage waarmee wordt verhoogd. Ook kan de indexering worden uitgesloten. Het staat partijen vrij om daarover afspraken te maken. Dergelijke afspraken zijn in beginsel rechtsgeldig.

Justum advocaten Zoetermeer en Rijswijk adviseren over indexering

In de convenanten die Justum advocaten Zoetermeer en Rijswijk opstelt, staat dat de partneralimentatie en/of de kinderalimentatie jaarlijks wordt geïndexeerd met ingang van de afgesproken datum. Wij wijzen partijen erop dat de indexering niet wettelijk verplicht is, maar wel gebruikelijk is en als het ware meegroeit met de economische situatie. Dat houdt ook in dat soms de indexeringspercentages heel laag zijn en in andere jaren weer wat hoger. Op dit moment zien we een stijgende lijn.

Indexering volgens de alimentatiewet

Als de afgesproken regeling niet wordt nagekomen, kan dat leiden tot inning via de deurwaarder of, als de afspraken niet in een rechterlijke beslissing zijn vastgelegd, tot een procedure waarin nakoming van de overeenkomst kan worden gevorderd. In de praktijk maken partijen niet heel vaak afspraken over de uitsluiting of verhoging en wijze van berekening van de indexering. In dat geval worden de onderhoudsbijdragen volgens de wet geregeld. Dat houdt het volgende in:

Elk jaar stelt de minister het indexeringspercentage vast voor de kinderalimentatie en partneralimentatie. Voor 2017 bedraagt dit 2,1%. Met dat bedrag wordt de kinderalimentatie en partneralimentatie wettelijk verhoogd.

Het komt geregeld voor dat verzuimd wordt om de indexering te betalen. In dat geval geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Justum Advocaten Zoetermeer en Rijswijk kunnen u hierin begeleiden.