Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Rechtsbijstandverzekeringen: recht op een eigen advocaat!

Er wordt veel reclame gemaakt voor rechtsbijstandverzekeringen. Er zijn verschillende aanbieders in de markt. De ondernemer of een particulier betaalt een bepaald bedrag aan premie per jaar. Afhankelijk van de gekozen verzekeringsvoorwaarden wordt er dekking verleend voor geschillen in bepaalde rechtsgebieden. Als een particulier of ondernemer een geschil bij de verzekeraar aanbrengt wordt in de regel de zaak door een eigen jurist behandeld. Het inschakelen van een externe advocaat geschiedt  alleen als de wet bepaalt dat in dat geschil met die waarde er sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Dat is echter lang niet altijd het geval.

Zelf een advocaat kiezen

Al geruime tijd is er een discussie over de vraag of een particulier of onderneming in het geval er geprocedeerd moet worden al dan niet het recht heeft om  zelf een advocaat uit te kiezen voor het verlenen van rechtsbijstand in zo'n  procedure bij de Rechter. Al in 1987  heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen een Richtlijn  opgesteld waarin is geregeld dat in elke overeenkomst inzake een rechtsbijstandverzekering uitdrukkelijk moet worden opgenomen dat de verzekerde zelf zijn advocaat mag kiezen als het komt tot een gerechtelijke procedure. Desondanks bleven rechtsbijstandverzekeraars bij hun standpunt dat deze vrije advocaatkeuze alleen gold bij verplichte procesvertegenwoordiging en niet in andere gevallen.  Daarin is nu recent duidelijkheid gekomen.

Op 7 november 2013 deed het Europese Hof van Justitie een uitspraak.

Daarin is bepaald dat een verzekerde die een rechtsbijstandverzekering heeft altijd vrij is om bij een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure een eigen advocaat te kiezen. De rechtsbijstandverzekering moet de advocaatkosten dan vergoeden.

Justum kan als advocaat optreden bij rechtsbijstandverzekeringen

Dit betekent dat ook al heeft u een rechtsbijstandverzekering en het komt tot een gerechtelijke procedure u Justum advocaten kan  benaderen om u bij de rechter rechtsbijstand te verlenen. U weet zich dan verzekerd van juridische bijstand van een kantoor waar u alle vertrouwen in heeft. Het maakt daarbij niet uit of het om een zaak gaat waarin verplichte procesvertegenwoordiging voor een advocaat geldt of het gaat om een geschil waarin die verplichte bijstand niet geldt bijvoorbeeld in geval van een procedure met een waarde onder de € 25.000.  U hoeft dus niet akkoord te gaan met een door de rechtsbijstand aangewezen advocaat of een jurist in dienst van de rechtsbijstand verzekeraar.

Als de rechtsbijstandverzekering  zich op het standpunt stelt dat u geen of slechts een beperkte vrije keuze heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan in in overleg gaan met de rechtsbijstandverzekeraar namens u. In voorkomende gevallen kunt u op grond van de (meeste) polisvoorwaarden in zo een geval ook een beroep doen op de zogenaamde geschillenregeling.