Zoetermeer: 079 - 3415034
Rijswijk 070 - 3360020
Voor afspraak kantoor Leens bel: 079-3415034
Contact

Alimentatie

 

Als ouders van kinderen met elkaar zijn gehuwd en zij besluiten te gaan scheiden dienen zij een ouderschapsplan op te stellen. Deze eis wordt ook gesteld als het gaat om een geregistreerd partnerschap dat eindigt. In dat ouderschapsplan moeten de ouders verschillende afspraken maken zoals over de zorg- en contactregeling en over een bijdrage in de kosten van opvoeding van het kind respectievelijk de kinderen.  Ouders zullen met de hulp van een advocaat een berekening moeten maken waaruit blijkt welke bijdrage betaald zal moeten worden. De zogenaamde expertgroep geeft daarvoor richtlijnen die in de praktijk worden gevolgd.
 

Kindgebonden budget

Vanaf 1 januari 2013 wordt het kindgebonden budget in mindering gebracht op de behoefte van het kind of de kinderen. Met het inwerking treden van de Wet Hervorming Kindregelingen ( 1januari 2015)  heeft de expertgroep aanbevolen om de zogeheten alleenstaande ouderkop ook in mindering te brengen op het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen. Dit had tot gevolg dat in bepaalde gevallen de totale behoefte van het kind of de kinderen werd gedekt uit de algemene middelen zodat de onderhoudsplichtige ouder volgens  die aanbeveling niet meer zou hoeven bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging.
 

Alleenstaande ouder

De Haagse rechtbank heeft vanaf januari 2015 deze aanbeveling van de expertgroep niet overgenomen en stelt zich op het standpunt dat de alleenstaande ouderkop niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind. De alleenstaande ouderkop ziet de Haagse rechtbank als een tegemoetkoming aan de (alleenstaande) verzorgende ouder die vanaf januari 2015 niet meer de alleenstaande ouder toeslag geniet. Als de rechtsplicht van de niet verzorgende ouder om bij te dragen zou vervallen zou dit voordeel dus niet ten goede komen aan de ouder voor wie deze tegemoetkoming is bedoeld maar per saldo aan de andere (onderhoudsplichtige) ouder. Met deze opvatting was het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het oneens. Ook de rechtbank den Bosch dacht daar anders over en sloot zich niet aan bij de zogenaamde Haagse lijn. In de praktijk betekende dit dat in sommige gevallen de onderhoudsplichtige ouders in de regio Den Haag meer moesten betalen dan diezelfde ouders in bijvoorbeeld Arnhem of Leeuwarden.
 

Berekening kinderalimentatie

Deze kwestie stond op de agenda van de voorjaarsvergadering (17 april 2015) van de expertgroep alimentatienormen. De aanbeveling om het volledig kindgebonden budget in mindering te brengen op het eigen aandeel van de ouders is opnieuw bevestigd. Wel heeft de expertgroep oog voor schrijnende gevallen en wordt nu  aanbevolen om bij ingrijpende financiële consequenties van het doorvoeren van deze aanbeveling de rechter de mogelijkheid moet hebben om een op dat geval toegesneden beslissing te geven en dus niet zonder meer de aanbevelingen over te nemen. Maatwerk dus in schrijnende gevallen.  Ook vindt de expertgroep dat hier een taak ligt voor de Hoge Raad. Dit hoogste rechtscollege zal zich volgens de expertgroep  moeten uitlaten over hoe moet worden omgegaan met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop bij de berekening van de kinderalimentatie. Voor de praktijk betekent dit dus dat nog steeds niet met zekerheid kan worden gesteld op welke wijze er moet worden gerekend.

Justum Advocaten stelt daarom in voorkomende gevallen meerdere berekeningen op. Daarin wordt dan duidelijk wat het gevolg is van de verschillende berekenwijzen. Uiteraard houdt Justum advocaten de ontwikkelingen  nauwlettend in de gaten en informeert Justum advocaten de cliënten hierover. Zodra meer nieuws over dit onderwerp is publiceren wij dat op onze site.
 

Contact

Het advocaten kantoor van Justum is te vinden in Rijswijk en Zoetermeer, neem contact op met ons kantoor of vul het contactformulier in, wij nemen dan met u contact op.